MENU

Fungsi Bahagian Penguatkuasa

 • Urusan Penguatkuasaan Undang-Undang Kecil, Peraturan-Peraturan, Akta 171, Pekeliling-Pekeliling Serta Dasar Majlis / Kerajaan

 • Urusan Penguatkuasaan

 • Urusan Pengawalan Dan Perlelongan Barang-Barang Rampasan

 • Urusan Pengeluaran Notis Amaran Dan Tindakan Mengkompaun Kesalahan

 • Urusan Menyemak Dan Mengemaskini Undang-Undang Kecil, Kaedah-Kaedah Dan Peraturan Serta Perjanjian-Perjanjian (Sewaan, Kontrak Dll)

 • Melayani, Mengatasi Dan Memastikan Setiap Aduan Orang Ramai Mengenai Kacauganggu Kekotoran Dan Halangan Dapat Dikenalpasti Dan Diatasi Dengan Baik

 • Membantu Unit-Unit Lain Dari Segi Penguatkuasaan Terhadap Hutang Tertunggak / Lapok Serta Kutipan Tunggakan Cukai Taksiran Berjaya Mencapai Sasaran Yang Telah Ditetapkan Pihak Pentadbiran

 • Memastikan Sistem Aliran Lalulintas Di Pasar-Pasar Utama Majlis Berjalan Dengan Baik

 • Membantu Atau Mengadakan Operasi Bersama Dengan Agensi-Agensi Lain Dalam Membanteras Kegiatan Vcd Haram / Cetak Rompak Di Pasar Malam / Minggu

 • Membantu Atau Mengadakan Operasi Bersama Dengan Agensi-Agensi Lain Dalam Membanteras Lokasi-Lokasi Penyeludupan Di Kawasan-Kawasan Sempadan Malaysia - Thailand

 • Membantu Atau Mengadakan Operasi Bersama Dengan Agensi-Agensi Lain Bagi Memastikan Premis-Premis Atau Restoran Cina / Biasa Mengikut Garispanduan Dan Undang-Undang Kecil Majlis Dan Undang-Undang Agensi Lain Yang Telah Ditetapkan