MENU

Fungsi Bahagian Pusat Setempat (OSC)

 • Menerima dan menyemak permohonan pembangunan tanah, kebenaran merancang, pelan bangunan dan pelan-pelan lain yang berkaitan daripada pemohon;
 • Meneliti permohonan yang diterima memenuhi kehendak asas atau syarat-syarat yang ditetapkan;
 • Membuat edaran permohonan cadangan pemajuan kepada jabatan-jabatan yang berkenaan untuk diproses dan jabatan/agensi teknikal yang berkenaan untuk ulasan dan pandangan;
 • Memantau permohonan-permohonan yang telah diedarkan kepada jabatan/agensi teknikal;
 • Memaklumkan kepada jawatankuasa pusat setempat mengenai permohonan yang telah diterima;
 • Mendapat maklumbalas lanjut daripada agensi teknikal sekiranya terdapat isu dan masalah;
 • Mengumpul dan menyelaras kertas perakuan yang disediakan oleh jabatan perancang, jabatan bangunan, jabatan kejuruteraan, berserta pelan pra-perhitungan untuk diangkat ke mesyuarat jawatankuasa setempat;
 • Mengedarkan keputusan mesyuarat jawatankuasa setempat terhadap kelulusan kebenaran merancang dan pelan pra-perhitungan kepada tanah bagi permohonan pembangunan tanah di bawah Seksyen 124 A dan 204 D Kanun Tanah Negara;
 • Bertindak sebagai urus setia mesyuarat yang menetapkan tarikh dan memastikan mesyuarat diadakan dua(2) kali sebulan dan meyediakan minit mesyuarat dan maklumbals untuk edaran;
 • Mengumpul kertas keputusan mesyuarat jawatankuasa pusat setempat untuk dimaklumkan mesyuarat majlis penuh PBT.
 • Mengedarkan keputusan rasmi kepada pemohon, pembantah, dan jabatan/Agensi teknikal.